Privatsia


Mbrojta e të dhënave personale

Të dhënat tuaja personale do të përdoren në përputhje me ligjin për mbrojte të të dhënave personale dhe dispozitave të tjera përkatëse ligjore të Republikës së Maqedonisë.
Të dhënat tuaja nuk do t’i paraqesim para asnjë pale të tretë, përveç në rastet kur kjo lejohet ose kur ka mbështetje ligjore, me qëllim që t`i përdorim të drejtat tona / t`i mbrojmë interesat tona ose të proçedojmë në përputhje me urdhëresat gjyqësorë ose për nevoja të tjera juridike.
Si të dhëna personale konsiderohen: emri, mbiemri, numri i telefonit, e-mail adresa etj.
Klienti garanton për vërtetësinë e të dhënave të paraqitura. Ne nuk mbajmë përgjegjësi në qoftë se të dhënat e paraqitura nuk janë të sakta.

Mbrojtja e të dhënave dhe e informacioneve konfidenciale

Do të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e të dhënave tuaja të besueshme, me qëllim që të parandalohet humbja, vjedhja apo keqpërdorimi si dhe qasja e paautorizuar, publikimi, ndryshimi apo asgjësimi i tyre.
Gjatë gjithë kohës së transaksionit, ne nuk vijmë në kontakt me numrin, datën, validitetin dhe kodin e sigurisë së kartës suaj, e as që kemi qasje në çfarëdo informacioni që ka lidhje me llogarinë tuaj bankare.
Të dhënat dërgohen drejtpërdrejt në bankë.

Na Ndiqni